Aktualności
AKTUALNOŚCI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2014 17:24

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 marca do 4 kwietnia 2019 r.

od 7 maja

do 13 maja 2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 kwietnia

do 24 kwietnia 2019 r.

od 14 maja do 20 maja 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 kwietnia 2019 r.

21 maja 2019 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26 kwietnia

do 30 kwietnia 2019 r.

od 22 maja do 24 maja

2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6 maja 2019 r.

27 maja 2019 r.

 

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych, na rok szkolny 2019/2020, oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów i punktacji możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

Kryterium z ustawy

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).

250 pkt

Niepełnosprawność kandydata.

250 pkt

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

250 pkt

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

250 pkt

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

250 pkt

Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

250 pkt

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

250 pkt

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

 

 

2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

100

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną  w przedszkolu pierwszego wyboru.

30

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko kończące w danym roku szkolnym 6 lat) realizowanego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – kryterium dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

30

Dziecko uprawnione do korzystania z wychowania przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat.

20

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

5

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

10

 

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,  zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny.

 

 

 

RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:

1)      Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Lucyna Skupio Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 ul. Piłsudskiego 97 z siedzibą  w Wieliczce.

2)      Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr3  jest Pan Jacek Krzyżaniak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 500-610-605

3)      Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  w celu promowania działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.

4)     Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: (np. osoby odwiedzające przedszkole osoby odwiedzające stronę WWW. przedszkola  media i odbiorcy mediów takich jak radio i TV, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy uroczystości, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa).

5)      W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)      Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 07 lutego 2019 19:18
 
Wdrożenie serwisu high.pl. Valid XHTML and CSS.