PODSTAWA PROGRAMOWA PDF Drukuj Email

 

OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI – WYMAGANIA

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać  w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 4. wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
 5. umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie komu można podawać takie informacje.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
 2. właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
 3. samodzielnie  korzysta z toalety;
 4. samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
 5. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 3. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 4. w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 2. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
 2. dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że zastrzyki są konieczne;
 3. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
 4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 2. orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 3. zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 4. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 5. próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 2. odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 2. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
 3. tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
 4. w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 2. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 3. wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
 2. używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
 3. interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
 2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
 2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 2. wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 3. ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 4. rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 5. wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 6. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

 1. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 2. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 3. dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 4. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
 5. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 6. układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 7. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 • Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 1. wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;
 2. zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
 3. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 4. nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 5. wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 

 1. uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 
 2. rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
 3. powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
 4. rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

 

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.

 

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 

 1. uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, w tym prowadzonych dla dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np. języka migowego;
 2. rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;
 3. powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
 4. rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
 5. wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy; zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.
 


Wdrożenie serwisu high.pl. Valid XHTML and CSS.