ZAKRĘCONA AKCJA PDF Drukuj Email

WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE!

Od poniedziałku 19.10.2020r rozpoczynamy Akcję zbierania zakrętek plastikowych.

Zakrętki będą zbierane na rzecz 9 letniego chłopca, który cierpi na Stwardnienie  Rozsiane.

Zachęcamy do niesienia pomocy poprzez wsparcie Naszej Akcji Charytatywnej.

 
PDF Drukuj Email

 

Szanowni Rodzice!

Prosimy o możliwość rozsądnego wyboru, czy przyprowadzać dzieci do przedszkola  w tych pierwszych dniach września. Jeśli rodzice mogą jeszcze pozostać z dziećmi w domu, to bardzo o to prosimy ze względu na naszą sytuację i kubaturę sal. W kolejnych dniach może wszystko się unormować
i będziemy funkcjonować, a rodzice przystosują się do obecnych wymogów /dodatkowy zasiłek do 20 września/

Rodzice dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola po raz pierwszy będą mogli wejść do szatni z dzieckiem - 4 osoby w jednym czasie z zachowaniem zasad – maseczka i rękawiczki. Poznanie wychowawcy grupy.

Rozpoczynamy pracę od 1 września 2020 roku.

Proszę o zapoznanie się z procedurą funkcjonowania przedszkola oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu. Dzieci przejmowane będą przez panią woźną przed wejściem do klatki schodowej. Przedszkole rano otwarte jest od godz. 6:00 do 8:15 a dzieci 5 godzinne odbierane są od 13:00 do 13:30,  pozostałe od 15:00 do 17:00.

Dzieci będą mieć mierzoną temperaturę

Dzieci nie przynoszą z domu zabawek, jedynie komplet ubrań do przebrania
w jednorazowej podpisanej reklamówce oraz pantofle.

Rodzice dzieci alergicznych przynoszą zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej alergii.

Rodzice po przebytej chorobie dziecka przynoszą zaświadczenie o możliwości powrotu do przedszkola.

Grupy przejmują nauczyciele w swoich salach:

Gr. I dzieci 3-4 letnie mgr Agata Czopkiewicz,  dyr. mgr Lucyna Skupio; pomoc wychowawcza Małgorzata Żołnierczyk od 7:30 – 15:30 /dzieci nie leżakują/

Gr. II dzieci 4 letnie – mgr Magdalena Zawiślan, licencjat Monika Małota

od 6:00 – 16:00

Gr. III dzieci 5 letnie – mgr Karina Nikel - Jasonek, mgr Ilona Garycka

od 7:30 – 17:00

Gr. IV dzieci 6 letnie –  SN Ewa Kmiecik, mgr Dorota Dębowska

od 7:30 – 16:30

 

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby

w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Wieliczce

 

Podstawa prawna

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 910),  § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) oraz w związku z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), zarządza się, co następuje:

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w przedszkolu.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS .

I. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia (załącznik nr 1).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie dziecka do/z przedszkola/ zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 od siebie.
 3. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległość 1,5 m od siebie.
 4. W szatni przedszkola/części wspólnej przedszkola może jednocześnie przebywać jeden pracownik z dzieckiem/dziećmi.
 5. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę .
 6. Temperatura ciała dziecka mierzona jest po wejściu do szatni.
 7. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 8. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela.
 9. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów przy bocznym wejściu do przedszkola i oczekuje na dziecko, które przyprowadzi pracownik.
 10. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi i zapisuje czas wyjścia.
 11. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem choroby rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.
 12. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 13. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek
  i innych przedmiotów z domu.
 14. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU

EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 2. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 3. Pracownik placówki dezynfekuje regularnie sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie.
 4. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, np. na spacer

III. ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

Placówka przestrzega  zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, który w okresie stanu epidemicznego został dostosowany do wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy   w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Sprzęty na placu zabaw regularnie dezynfekuje się przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie.

IV. ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie  imprezy (teatrzyki, festyny, imprezy o charakterze rodzinnym) prowadzone przez osoby z zewnątrz.
 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach

V. WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z tele porady medycznej.

 1. Zadania pracowników:
 1. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 2. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.). Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 3. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 4. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź samemu myć dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu.
 5. Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku (bez pościeli)
 6. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 7. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 8. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
 9. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego oraz obsługi z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 10. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

VI .POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.
 3. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 4. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Witamy! PDF Drukuj Email

 

Witamy wszystkich przedszkolaków i ich rodziców w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęli po wakacjach i z radością przychodzą do przedszkola. Życzymy wszystkim dzieciom radosnych chwil spędzonych w naszym przedszkolu, dużo śmiechu i zabawy. Nowo przyjętym przedszkolakom życzymy szybkiej adaptacji i miłego spędzania czasu na zabawie. Rodzicom życzymy dużo cierpliwości, satysfakcji i zadowolenia z dokonań swoich dzieci.

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 600 - 1700.

Serdecznie zapraszamy!

 


Wdrożenie serwisu high.pl. Valid XHTML and CSS.